Overbetuwe 2040, voor elkaar. Doet u mee?

Samen klaar voor de toekomst

De leefomgeving is van ons allemaal. Iedereen heet baat en belang bij een goede kwaliteit daarvan. De gemeente maakt daarom een inspirerende en uitnodigende Omgevingsvisie. Zodat we met deze koers gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van de fysieke leefomgeving goed blijft. De visie geeft richting en is vooral ook een uitnodiging om eens te denken en mee te doen bij de uitvoering. Inwoners, ondernemers en organisaties zijn namelijk allemaal 'mede-eigenaar' van de leefomgeving. Zij maken daarvan ook allemaal gebruik. Allen dragen bij aan een duurzame omgeving met een goede kwaliteit. Nu en in de toekomst! Doet u mee?

 

 

Samen kansen pakken

 

We werken aan een Omgevingsvisie. Daarin komt in hoofdlijnen te staan hoe de omgeving er in de toekomst uit moet zien. Om tot een nieuwe visie te komen, doorlopen we een co-creatief proces met alle partners. Dat betekent dat we mensen vragen om inbreng en advies. Op basis daarvan stelden we eerst een Omgevingsagenda op waarin belangrijke kwesties op de agenda zijn gezet. Vanuit deze agenda is in juni een Omgevingsmanifest gemaakt met daarin de eerste hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen werken we in de herfst van 2018 uit naar de uiteindelijke Omgevingsvisie.

 

Omgevingsmanifest: basis voor vervolg

Het Omgevingsmanifest bevat de eerste hoofdlijnen voor de uiteindelijk op te stellen visie. De inbreng voor dit manifest komt uit dit digitale platform, een scholierendebat, acht Overbetuwse cafés en een inloopavond. Deze inbreng van onze inwoners, ondernemers en organisaties legden we naast bestaand beleid en de relevante trends en ontwikkelingen. Het resultaat van deze afwegingen hebben we op hoofdlijnen samengevat. In zeven verhaallijnen noemen we de kansen en uitdagingen. Deze dienen als vertrekpunt voor de uitwerking van de visie in de volgende fase. In de herfst van 2018 komen we daar bij u op terug. Wilt u ons nu alvast wat meegeven? Stuur dan een e-mail naar info@overbetuwe.nl.